Najčešća pitanja

Alarmi, upozorenja i ciljne vrijednosti glukoze

Vijek trajanja senzora je istekao. Odmah zamijenite senzor.

Odmah kalibrirajte senzor. Unesite novu vrijednost glukoze u krvi izmjerenu glukometrom radi kalibriranja.

Kvar senzora, odmah zamijenite senzor. Posavjetujte se sa svojim pružateljem zdravstvene zaštite o tome koje radnje poduzeti kada se dogodi upozorenje.

Greška kalibriranja senzora. Unesite vrijednost glukoze u krvi nakon 15 minuta.

Provjerite je li senzor pravilno postavljen, je li se pomaknuo ili odvojio. Ako je senzor pravilno postavljen, pričekajte i nastavite s očitavanjem. Zamijenite senzor u slučaju da se pomaknuo. Posavjetujte se sa svojim pružateljem zdravstvene zaštite o tome koje radnje poduzeti kada se dogodi upozorenje.

Greška odašiljača. Nazovite korisničku podršku.

Za prvu obavijest znači kako ćete uskoro morati promijeniti odašiljač, a za sljedeću kako je sada vrijeme da promijenite isti jer je baterija odašiljača prazna.

To znači kako je izgubljena veza sa senzorom, provjerite udaljenost veze. Približite pametni uređaj odašiljaču.

Dodirnite General Settings (Opće postavke) na zaslonu Settings (Postavke) kako biste pristupili zaslonu General Settings (Opće postavke). Ovdje možete uključiti/isključiti opcije Audio (Zvuk) i Vibrate (Vibracija), postaviti vrijeme odgode od 10 minuta do 3 sata i prilagoditi postavke jedinice. Kada se pojavi upozorenje BELOW 3.1 mmol/L (BELOW 56 mg/dL)/VRIJEDNOST ISPOD 3,1mmol/L (ISPOD 56mg/dL), aplikacija će proizvesti zvuk upozorenja čak i ako je zvuk isključen.

Odaberite vrste tonova za podsjetnike i upozorenja aplikacije pod ALERT TONES (TONOVI UPOZORENJA).

Dodirnite CGM System (Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze) na zaslonu Settings (Postavke) kako biste pristupili zaslonu CGM System (Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze). Glucose Alerts (Upozorenja glukoze): Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite funkciju upozorenja, možete pogledati sljedeći popis postavki upozorenja:

1. High/Low (Visoka/Niska vrijednost): Zadana postavka opcija visoke vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze jest isključeno. Nakon što uključite opciju High Glucose (Visoka vrijednost glukoze), možete postaviti do osam gornjih graničnih vrijednosti tijekom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrijednost glukoze iznad postavljene gornje granične vrijednosti (High Limit). Nakon što uključite opciju Low Glucose (Niska vrijednost glukoze), možete postaviti do osam donjih graničnih vrijednosti tijekom dana i primati upozorenja kada je Vaša vrijednost glukoze ispod postavljene donje granične vrijednosti (Low Limit).

2. High Predicted (Predviđena visoka vrijednost): Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju predviđene visoke vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu gornju graničnu vrijednost. Duljinu vremenskog razdoblja možete postaviti od 5 do 30 minuta u koracima od 5 minuta.

3. Low Predicted (Predviđena niska vrijednost): Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju predviđene niske vrijednosti glukoze i postavite vremensko razdoblje, možete primati upozorenja kada se predviđa da će Vaša razina glukoze u postavljenom vremenskom razdoblju dostići postavljenu donju graničnu vrijednost. Duljinu vremenskog razdoblja možete postaviti od 5 do 30 minuta u koracima od 5 minuta.

4. Rapid Rise (Nagli porast vrijednosti): Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju naglog porasta vrijednosti glukoze i postavite graničnu vrijednost brzine porasta, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze raste brže od postavljene granične vrijednosti brzine porasta. Graničnu vrijednost brzine porasta možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min (od 1,1 mg/dL/min do 5,0 mg/dL/min) u koracima od 0,005 mmol/L/min (0.1 mg/dL/min). 5. Rapid Fall (Nagli pad vrijednosti): Zadana postavka je isključeno. Nakon što uključite opciju naglog pada vrijednosti glukoze i postavite graničnu vrijednost brzine pada, možete primati upozorenja kada Vaša razina glukoze pada brže od postavljene granične vrijednosti brzine pada. Graničnu vrijednost brzine porasta možete postaviti od 0,065 mmol/L/min do 0,275 mmol/L/min (od 1,1 mg/dL/min do 5,0 mg/dL/min) u koracima od 0,005 mmol/L/min (0.1 mg/dL/min).

Gornja i donja granična vrijednost mogu se postaviti na izborniku postavki. Dodirnite CGM System (Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze) na zaslonu Settings (Postavke) kako biste pristupili zaslonu CGM System (Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze). Najviša gornja granična vrijednost i najniža donja granična vrijednost među svim vremenskim segmentima upotrebljavaju se za određivanje visoke vrijednosti glukoze, ciljne vrijednosti glukoze i niske vrijednosti glukoze na zaslonu Trend Analysis (Analiza trendova).